INTUCH กำไรปี 64 ที่ 1.07 หมื่นลบ. จ่ายปันผลอีกหุ้นละ 1.60 บาท

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

INTUCH เผยผลประกอบการปี 64 กำไรสุทธิ 11,047.65 ล้านบาท ลดลง 2.71% จากปี 63 จ่ายปันผลที่เหลืออีกอัตราละ 1.60 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 23 ก.พ.นี้ และจ่ายปันผลในวันที่ 21 เม.ย.65

บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ ( INTUCH )รายงานผลประกอบการในปี 2564 มีกำไร 10,748.22 ล้านบาท ลดลง 2.71% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไร 11,047.65 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจาก การลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจาก บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส ( ADVANC ) เพราะในปี 2564 ADVANC มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากการรับมอบใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์

รวมถึงการลดลงของส่วนแบ่งผลกำไรจาก บมจ.ไทยคม ( THCOM) เนื่องจากในไตรมาส 2/2563 มีการรับรู้รายได้จากเงินชดเชยสุทธิกับการตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นรายได้อื่น หากไม่รวมรายได้เงินชดเชยดังกล่าว ส่วนแบ่งผลกำไรจากธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจในต่างประเทศในปี 2564 ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจากในปี 2564 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและมีต้นทุนลดลง แม้ว่ามีส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ในอัตรา 2.83 บาทต่อหุ้น โดย INTUCH ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.23 บาทดังนั้นคงเหลือที่จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 23 ก.พ. 2565 และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 24 ก.พ. 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เม.ย. 2565

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market